“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” (Mt 22,16b)
N, 00-00-2011   00 :00:00


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây