N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
(30:12:2011 |04:06 AM)
 Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, Besau�on, Pháp.

 

giam muc Kontum

* Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, Besau�on, Pháp.

*Thụ phong Linh Mục : 24.09.1825.

*Gia nhập MEP : 23.06.1827.

*Ðến Ðịa Phận Ðàng Trong : 27.05.1829.

*Tấn phong Giám mục phó kế vị Ðịa Phận Ðàng Trong, Giám mụchiệu toà Métellopolis : 03.05.1835 do Ðức Giám Mục JB. LouisTaberd Từ, chủ phong tại Singapore.

-Châm ngôn: Tất cả nhờ Thánh Giá.

*Khẩu hiệu Giám Mục: "FAC ME CRUCE INEBRIARI"

Hãylàm cho tôi say mê Thánh Giá

(StalatMater, 17).

*Giám mục đại diện tông toà Ðàng Trong (Vic. Ap. De Cochainchine): 31.07.1840 -17.05.1844.

*Giám mục đại diện tông toà Ðông Ðàng Trong : 17.05.1844 -14.11.1861.

SaiThầy Sáu FX. Nguyễn Do lên Kontum : 1848. Bị bắt tại nhà bàMadeleine Huỳnh Thị Lưu, tại Vĩnh Thạnh Lạc Ðiền T. Bình Ðịnh :28.10.1861.

*Tử Ðạo trong nhà tù Bình Ðịnh: 14.11.1861, thọ 59 tuổi.

*Quật mộ thả trôi biển: 14.01.1862.

(Lecorps st exhumé et jelé à lamer).

*ÐGH Lê-ô XIII phong lên bậc đáng kính (vénérable) 13.01.1899.

*ÐGH Pi-ô X phong lên bậc chân phúc (Béatification) 02.05.1909.

*ÐGH Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc hiển thánh 19.06.1988. "ÐấngKhai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên kontum".

*Giám mục 10 Ðịa Phận Ðàng Trong : 1840.

*Giám mục tiên khởi Ðịa Phận Ðông Ðàng Trong : 1844


Các Tin Linh Mục-Tu Sĩ Khác:
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)

Xem Thêm...