N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
(30:12:2011 |04:10 AM)
Khẩu Hiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"

KhẩuHiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"

 

Preparedfor Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

17/03/1919

Sinh

Tại Huế

21/08/1951

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

27/03/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá

27/03/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá

2/10/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

8/04/1995

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam


Các Tin Linh Mục-Tu Sĩ Khác:
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)

Xem Thêm...