N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Ðức Cha Phêrô Trần Thành Chung
(30:12:2011 |04:11 AM)
Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Tôi"

 

KhẩuHiệu : "Ngài Yêu Tôi"

 

Preparedfor Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

10/11/1927

Sinh

Tại Ðà Nẵng

25/05/1955

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

26/03/1981

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Kontum, Việt Nam

22/11/1981

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Kontum, Việt Nam

08/04/1995

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

16/07/2003

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam


Các Tin Linh Mục-Tu Sĩ Khác:
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)

Xem Thêm...