N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
(30:12:2011 |04:05 AM)
Giám Mục hiệu toà GADARA,

 

giam muc Kontum

Giámmục hiệu toà GADARA,

Giámmục Ðại Diện Tông Toà Kontum: 23.06.1933 - 16.07.1940

(Postvicaire apostolique du Vicariat de Kontum).

*Sinh : 07.01..1867, tại BesanCon Doubs, Pháp.

*Gia nhập chủng viện MEP : 08.09.1886.

*Thụ phong linh mục : 28.09.1890.

*Sang Việt Nam : 30.11.1890 - 01.01.1890.

*Lên vùng Kontum : 1892.

Dântộc vùng Kontum gọi ngài là : Bok Phưk.

*Bề trên thứ 6 vùng Truyền Giáo Kontum : 1924 - 23.01.1933.

*Tấn phong Giám mục: 23.06.1933, do Ðức Giám mục Colomban Dreyer,OFM (khâm sứ Toà Thánh) chủ phong, tại nhà thờ Chánh ToàKontum.

*Khẩu hiệu Giám mục: "SURSUM CORDA" : Con nâng tâm hồn lên(Ps. 24,1).

*Khai sáng Hội Thừa Sai Kontum : 11.11.1933.

*Thiết lập Chủng Viện Thừa Sai Kontum : 17.07.1934.

*Qua đời : 16.7.1940 tại trường Cuénot (Tòa Giám Mục lúcbấy giờ). Thọ 73 tuổi, an táng tại Mã Thánh Ðịa Phận Kontum.

*Cải táng : 11.1984 về nghĩa trang mới.

*Giám mục tiên khởi Giáo Phận. Kontum.


Các Tin Linh Mục-Tu Sĩ Khác:
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)

Xem Thêm...