N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(30:12:2011 | 04:12 AM)
Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh
- Khẩu Hiệu : "Cha Chúng Con"
(30:12:2011 | 04:11 AM)
Ðức Cha Phêrô Trần Thành Chung
- Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Tôi"
(30:12:2011 | 04:10 AM)
Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
- Khẩu Hiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"
(30:12:2011 | 04:08 AM)
Ðức Cha Paul Léon Seitz Kim:
- Giám Mục hiệu toà CATULA.
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
- Giám Mục hiệu toà Mideo,
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
-  Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, Besau�on, Pháp.
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
- Giám Mục hiệu toà GADARA,