N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

             
 
          TÒA GIÁM MỤC KONTUM

 - Địa Chỉ: 146 Trần Hưng Đạo-Thành Phố Kontum - Tỉnh Kontum

-
Email:
contact@giaophankontum.com , tgmktum@gmail.com

- Điện Thoại: 84 (60) 38 62 372

- Xem Tòa Giám Mục Từ Vệ Tinh:
  Click Here

- Xem Tòa Giám Mục Từ Bản Đồ:   Click Here