N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
(21:03:2014 |01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Kontum ngày 20.3.2014


Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha:


Tĩnh tâm linh mục tháng 4 năm 2014 sẽ tĩnh tâm theo Miền:


* Miền Kontum:


- Thời gian: 8giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 01.04.2014


- Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum


* Miền Pleiku:


- Thời gian: 8giờ00 sáng Thứ Tư, ngày 02.04.2014


- Địa điểm: Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku


* Nội dung: Khai triển Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục Giáo Phận về Năm Gia Đình 2014 (số 05/VT/'14/tgmkt, ngày 6.1.2014)


Kính mời Quý Cha đến tĩnh tâm đông đủ.


* Xin Quý Cha lưu ý:


Sách Nghi Thức Tuần Thánh, An Táng và Bài Thương Khó đã có, trong đợt tĩnh tâm này, xin Quý Cha đã đăng ký (kèm danh sách) sẽ nhận tại nơi tĩnh tâm.


VP xin cám ơn.


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...