N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 |09:32 AM)
TGM Kon Tum

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha miền Kontum:

 Xin cha nhắc các cha miền Kontum cho biết danh sách các tân tòng và người đỡ đầu đi dự ngày họp mặt tân tòng vào ngày thứ ba 29/04. hiện chỉ mới có 4 xứ Rơkơi, Kơdừ, Phương Quý Phương Nghĩa, Kon Robang  đăng ký.

Nếu báo trễ quá ban tổ chức không thể chuẩn bị phần ăn trưa được.

TGM Kon Tum

Cám ơn cha


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...