N, 00-00-2011   00 :00:00
(18:03:2017 | 04:19 AM)
Khát Nước
- Mùa Chay Chúa Nhật 3 Năm A. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4, 5-42
(13:03:2017 | 06:37 AM)
Bí Mật Thiên Sai
- Mùa Chay Chúa Nhật 2 Năm A. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
(18:02:2017 | 08:36 AM)
Kiện Toàn Lề Luật
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 7 Năm A. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
(12:02:2017 | 06:51 PM)
Tự Do Lựa Chọn
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 6 Năm A. Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
(04:02:2017 | 07:56 AM)
Đức Tin Đòi Hành Động
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 5 Năm A. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16
(20:01:2017 | 07:02 PM)
Ánh Sáng Chiếu Soi Dân Ngoại
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 3 Năm A. Is 8,23b.9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt , 4,12-23
(07:01:2017 | 01:04 AM)
Chúa Hiển Linh
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm A. Is 60,1-6; Ep3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12
(29:12:2016 | 04:41 PM)
Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
- Chúa Nhật cuối tuần bát nhật Giáng Sinh. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
(22:12:2016 | 05:41 PM)
Đức Giêsu Nhập Tịch Gia Đình Nhân Loại
- Chúa Giáng Sinh. Lễ đêm Is 9, 1-6; Tl 2,11-14; Lc 2, 1-14
(11:12:2016 | 07:32 AM)
Bài Giảng Của Đức Giám Mục Aloisiô Trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
- Audio Bài Giảng của Đức Giám mục Aloisiô trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Trung Tâm Hành Hương Măng Đen vào ngày 09/12/2016.
(10:12:2016 | 07:39 PM)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận Kontum xin ghi lại đây bài giảng của Đức Cha Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ trong Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm vào sáng 09/12/2016 tại lễ Đài Măng Đen.
(10:12:2016 | 07:25 AM)
Lời Sấm Thành Hiện Thực
- Mùa Vọng Chúa Nhật 3 Năm A. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
(03:12:2016 | 08:10 AM)
Sa Mạc -Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
- Vọng Chúa Nhật 2 Năm A. Is 11,1-10; Rm15,4-9; Mt 3, 1-12
(26:11:2016 | 08:18 AM)
Thời Giờ Của Chúa
- Mùa Vọng Chúa Nhật 1 Năm A. Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37- 44
(19:11:2016 | 12:56 AM)
Khai Trương Triều Đại Mới
- Chúa Nhật Thường Niên 34 Năm C. Lễ Chúa Ki tô Vua Vũ Trụ. 2Sm 5,1-3;Cl 1,12-20;Lc 23,35-43
(11:11:2016 | 10:04 PM)
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Chúa Nhật Thường Niên 33 Năm C. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
(03:11:2016 | 06:39 PM)
Thực Tại Mới Lạ
- Chúa Nhật Thường Niên 32 Năm C. 2Mcb 7, 1-2.9 -14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20, 27-38
(22:10:2016 | 03:48 AM)
Kể Công Hay Tính Tội
- Chúa Nhật Thường Niên 30 Năm C. Hc 35,12-14.16-18; 2Tm4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
(16:10:2016 | 01:43 AM)
Khẩn Nài Tha Thiết
- Chúa Nhật Thường Niên 29 Năm C. Chúa Nhật Truyền Giáo. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8
(08:10:2016 | 06:29 PM)
Lời Tạ Ơn
- Suy Niệm Lời Chúa Năm C. Chúa Nhật Thường Niên 28 Năm C. 2V5,14-17; 2Tm2,8-13;Lc17,11-19

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây