N, 00-00-2011   00 :00:00
(09:12:2017 | 07:29 AM)
Hành Trình Sa Mạc
- Mùa Vọng Chúa Nhật 2 Năm B. Is 40,1-5.9-11;2Pr 3,8-14;Mc 1,1-8
(02:12:2017 | 08:18 AM)
Tỉnh Thức Chờ Chúa Đến
- Mùa Vọng Chúa Nhật 1 Năm B. Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7; 1Cr 1, 3-9; Mc 13,33-37
(25:11:2017 | 08:13 AM)
Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 34 Năm A. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15, 20-26.28; Mt 25, 31- 46
(18:11:2017 | 08:59 AM)
Hạt Giống Gieo Vào Lòng Đất
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm A. Lễ Tử Đạo Việt Nam. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26
(27:10:2017 | 01:58 AM)
Điều Răn Thứ Hai
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 30 Năm A. Xh 22, 20-26; 1Tx 1, 5c-10; Mt 22,34-40
(22:10:2017 | 03:53 AM)
Của XêDa – Của Chúa
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 29 Năm A. Is 45, 1.4-6; Tx 1, 1-5b; Mt 22,15-21
(15:10:2017 | 12:13 AM)
Tiệc Cưới Và Áo Cưới
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 28 Năm A. Is 25, 6-10a ; Pl 4, 12-14. 19-20; Mt 22,1-14
(06:10:2017 | 06:46 PM)
Tá Điền Sát Nhân
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm A. IS 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43
(29:09:2017 | 08:24 PM)
Hạnh Động Tuyên Xưng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 26 Năm A. Ed 18, 25-28; Pl 2, 1-11; Mt 21, 28-32
(12:09:2017 | 02:32 AM)
Sửa Lỗi Huynh Đệ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 23 Năm A. Ed 33,7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18,15-20
(26:08:2017 | 08:56 AM)
Chìa Khóa Vương Quốc
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 21 Năm A. Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16,13-20
(18:08:2017 | 04:08 PM)
Đức Tin Làm Cho Sống
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 20 Năm A. Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28
(11:08:2017 | 09:40 PM)
Bế Tắc Trong Đức Tin
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 19 Năm A. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14, 22-33.
(05:08:2017 | 05:58 PM)
Lương Thực
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 18 Năm A. Is 55, 1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21.
(22:07:2017 | 06:46 AM)
Đức Kiên Nhẫn
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 16 Năm A. Kn 12, 13. 16-19 ; Rm 8, 26-27; Mt 13,24-43
(15:07:2017 | 06:47 PM)
Đơm Hoa Kết Trái
- Mùa Thường Niên Chúa nhật 15 Năm A. Is 55, 10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13,1-23
(08:07:2017 | 06:33 AM)
Điều Bí Mật
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 14 Năm A. Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30
(25:06:2017 | 06:44 AM)
Đừng Sợ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 12 Năm A. Gr 20, 10-13; Rm 5,12-15; Mt 10, 26-33
(16:06:2017 | 07:20 PM)
Thịt Tôi Thật Là Của Ăn
- Mùa Thường Niên Chúa Lễ Mình Máu Chúa Kitô. Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58
(26:05:2017 | 06:20 PM)
Hãy Đi Và Làm Phép Rửa
- Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 7 Năm A Chúa Lên Trời. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây