N, 00-00-2011   00 :00:00
(13:11:2018 | 08:26 AM)
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam
(10:11:2018 | 11:58 PM)
Quà Tặng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 32 Năm B. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
(02:11:2018 | 04:18 AM)
Các Thánh Cùng Thông Công
- Lễ Các Đẳng Linh Hồn. G 19,1.23-27a; Rm,5-11; Ga 37-40
(31:10:2018 | 07:14 PM)
Nghe Đây Hỡi Ít-ra-en
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 31 Năm B. Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28-34
(27:10:2018 | 06:36 PM)
Con Đường Sáng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 30 Năm B. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10, 46-52
(20:10:2018 | 02:56 AM)
Bài Thương Khó Theo Isaia
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 29 Năm B. Is 53,10-11; Dt 4, 14-16; Mc 10,35-45 ( CN Truyền Giáo)
(13:10:2018 | 03:44 AM)
Cảnh Giác Của Cải
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 28 Năm B. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
(07:10:2018 | 06:51 AM)
Bất Khả Ly Dị
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm B. St 2, 18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16
(29:09:2018 | 06:11 AM)
Tự Do Trong Thần Khí
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 26 Năm B. 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48
(15:09:2018 | 06:07 PM)
Tin Không Vui
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 24 Năm B. Is 50, 5-9a; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35
(08:09:2018 | 08:02 AM)
Épphatha: Hãy Mở Ra
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 23 Năm B. Is 35,4-7; Gr 2, 1-5; Mc 7,31-37
(31:08:2018 | 07:59 PM)
Ngôn Từ Và Hành Động
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 22 Năm B. Đnl 4, 1-2.6-8; Gc 1, 17-18.21-22.27; Mc, 7,1-8.14-15.21-23
(24:08:2018 | 08:13 AM)
Bỏ Thầy Con Biết Theo ai
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 21 Năm B. Gs 24,1-2.15-17.18b; Ep 5, 21-32; Ga 6, 54a.60-69
(18:08:2018 | 07:41 AM)
Thịt Và Máu
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 20 Năm B. Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-58
(09:08:2018 | 09:15 PM)
Dậy Mà Ăn
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 19 Năm B. 1V 19, 4-8; Ep 4,30. 5,2; Ga 6, 41-51
(04:08:2018 | 05:44 AM)
Bánh Trường Sinh
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 18 Năm B. Xh 16, 2-4.12-15 ; Ep 4, 17.20-24; Ga 6,24-35
(14:07:2018 | 06:48 AM)
Tuyển Chọn Và Sai Đi
- Sự tuyển chọn người này hay người kia là do ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa: “Đấng tuyển chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện…
(29:06:2018 | 08:45 PM)
Thiên Chúa Là Nguồn Sự Sống
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 13 Năm B. Kn 1,13-15; 2, 23-24; 2Cr 8,7-9.13-15; Mc 5,21-43
(02:06:2018 | 01:14 AM)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
- Qua bữa ăn Thiên Chúa chung chia cuộc sống với nhân lọai, đi đến với con người. Trong sa mạc Thiên Chúa đã nuôi dân của Người bằng man-na và cho họ uống nước từ tảng đá: “Thiên Chúa đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống.
(25:05:2018 | 03:08 AM)
Một Chúa Ba Ngôi - Mùa Thường Niên Chúa Nhật Năm B
- Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là tín điều quan trọng trong đức tin Kitô giáo, cao siêu và khó hiểu, bởi vì nhân lọai không biết gì về Thiên Chúa ngoài những gì Đức Giêsu Kitô mặc khải cho.

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây