N, 00-00-2011   00 :00:00
(03:09:2015 | 10:40 PM)
Giải đáp phụng vụ: Chủ tế chia sẻ phận vụ với các vị đồng tế ra sao?
- Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây