N, 00-00-2011   00 :00:00
(10:12:2015 | 07:27 PM)
Tiểu Sử Và Logo Của Đức Tân Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Giáo Phận Kontum
- Ban Mục vụ truyền thông Giáo Phận Kontum xin gửi đến Quý gia đình trong Giáo Phận Tiểu Sử Và Logo Của Đức Tân Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.
(21:10:2014 | 09:57 AM)
Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh
- Khẩu Hiệu : "Cha Chúng Con"
(21:10:2014 | 09:55 AM)
Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung
- Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Tôi"
(21:10:2014 | 09:52 AM)
Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
- KhẩuHiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"
(21:10:2014 | 09:49 AM)
Ðức Cha Paul Léon Seitz Kim
- Khẩu hiệu Giám mục: Hãy làm cho con say mê thánh giá
(21:10:2014 | 09:46 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm
- Khẩu Hiệu Giám Mục: "Dilexi Te": "Con yêu mến Ngài" (Ger31,3)
(21:10:2014 | 09:43 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot)
- Khẩu hiệu Giám Mục: "FAC ME CRUCE INEBRIARI"
(21:10:2014 | 09:31 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum
- Giám Mục hiệu toà GADARAQuý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây