Giáo Xứ Plei Kơbey

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Xa Bình – H. Sa Thầy
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Gioan Vũ Duy Ngữ
Giáo dân: 2150
Giáo họ trực thuộc: 3

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Nt Chính  
Ba 5h15 Nt Chính  
17h00 Làng Lỡn  
5h15 Nt Chính  
     
Năm 5h15 Nt Chính  
     
Sáu 5h15 Nt Chính  
17h00 Lung Leng  
Bảy 5h15 Nt Chính  
     
Chúa Nhật
 
6h00 Nt Chính  
9h00 Plei Lỡn  
15h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(18/06/2021) KONTUM