Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: H. Đăk Tô
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến
Giáo dân: 8219
Giáo họ trực thuộc: 16

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Kon Cheo  
18h45 Tri Lễ  
Ba      
18h00 Đăk Rao Lớn  
5h15 Kon Tu Pêng  
18h00 Kon Cheo  
Năm 18h00 Đăk Rao Lớn  
18h45 Tri Lễ  
Sáu 5h15 Kon Tu Dốp I  
18h00 Đăk Rao nhỏ  
Bảy 5h15 Đăk Rao Lớn  
18h00 Kon Tu Dốp II  
Chúa Nhật
 
6h00 Đăk Rao Lớn  
8h00 Tri Lễ  
16h30 Đăk Rao Lớn