Linh Mục Đaminh Nguyễn Ngọc Cảnh, OP

Sinh ngày: 29.4.1980
Nơi sinh: Lâm Đồng
Thụ phong linh mục: 08.07.2017
Nguyên quán: GP Hải Phòng
Địa chỉ: Nhà Thờ Rơ Kơi, Xã Rơ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum
Email: domngoccanh@gmail.com
Chức danh: Phụ tá