Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế (03/12/2019) Tại Nhà Thờ Chính Tòa – Giáo Phận Kon Tum

WGPKT(30/11/2019) KONTUM