“Tân Cựu Sấm Truyền Lục Bát Kinh Văn” Của Linh Mục Gioakim Đặng Đức Tuấn

Tác phẩm: Tân Cựu Sấm Truyền Lục Bát Kinh Văn Link tải: Tác phẩm: Tân Cựu Sấm Truyền Lục Bát Kinh Văn WGPKT(28/10/2021) KONTUM