Bài Hát Cộng Đồng Lễ Truyền Tin

Bài Hát Cộng Đồng Lễ Truyền Tin

WHĐ (29.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Truyền Tin. Tải file về tại đây! ỦY…

Xem Thêm