Giáo Xứ Đăk Ngó

Giáo Xứ Đăk Ngó

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Ngó, Huyện Kon Plông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Nguyễn Đức Hòa, CMGiáo dân: 503Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Mân Côi

Giáo Xứ Mân Côi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Thành Hà, SVDGiáo dân: 950 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Dreng

Giáo Xứ Ia Dreng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Công Minh C.S.R Giáo dân: 4000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Mahar

Giáo Xứ Kon Mahar

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hà Đông, Huyện Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fx. Hồ Văn Phương Giáo dân: 2600 Giáo họ trực thuộc: Kon Xơng Lok Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ De Sơmei

Giáo Xứ De Sơmei

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioakim Đỗ Sĩ Hùng Giáo dân: 4000 Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Yali

Giáo Xứ Yali

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fr.A Phạm Ngọc Quang Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Angleh

Giáo Xứ Angleh

Địa Chỉ:  Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Đăk Mong, Xã Đăk Krong, h.Đăk ĐoaTỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Lôrenxô Lê Công Trần Phát, SSSCha phó: Inhaxiô M. Nguyễn Quốc Hùng, SSSGiáo dân: 2000 Giáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Tơwer

Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 5500 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ngô Sơn

Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật Giáo dân: 1015 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm