Cáo Phó: Nữ Tu Maria Joseph Y Kyĩu

Cáo Phó: Nữ Tu Maria Joseph Y Kyĩu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình Trân trọng báo tin:Nữ tu Marie Joseph Y Kyĩu Sinh ngày 28.12.1943 tại Plei Rơngol Khop, xã Ia…

Xem Thêm
Cáo Phó: Cha Cố Paul Carat

Cáo Phó: Cha Cố Paul Carat

 Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh,  GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN KON TUM  trân trọng báo tin:  CHA CỐ PAUL CARAT thuộc Hội Thừa Sai Paris Pháp (MEP) (nghĩa phụ của Đức Cha Aloisiô) – Sinh…

Xem Thêm