Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến Giáo dân: 8219 Giáo họ trực thuộc: 16 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tea Hnă

Giáo Xứ Tea Hnă

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Tờ Kan – H. Tumơrông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Lê Bảo Văn Giáo dân: 6600 Giáo họ trực thuộc: 18 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Mot

Giáo Xứ Đăk Mot

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Plei Kần – H. Ngọc Hồi Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Đỗ Thanh Tùng Giáo dân:  7012 Giáo họ trực thuộc: 6 giáo họ, 6 làng, 2 thôn…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tea Rơxá

Giáo Xứ Tea Rơxá

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Trăm – H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Văn Dũng Giáo dân: 6100 Giáo họ trực thuộc: 13 làng Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Jâk

Giáo Xứ Đăk Jâk

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Môn – H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đôminicô Hoàng Xuân Anh Giáo dân: 5600 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm

Giáo Xứ Đăk Long

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Long – H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đôminicô Hoàng Xuân Anh Giáo dân: 1000 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm