Giáo Phận Kon Tum
Caritas: Thông Báo Khám Mổ Mắt

Caritas: Thông Báo Khám Mổ Mắt

WGPKT(23/10/2020) KONTUM

Ban Mục Vụ Văn Hóa: Thông Báo

Ban Mục Vụ Văn Hóa: Thông Báo

GIÁO PHẬN KONTUMBAN MỤC VỤ VĂN HÓA THÔNG BÁO (v/v: TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VĂN THƠ HỌA: HOA NÚI...

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Miền Trung

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Miền Trung

WGPKT(22/10/2020) KONTUM

Bản Tin Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum

Bản Tin Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum

WGPKT(22/10/2020) KONTUM

Thông Báo
Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Nguyễn Bình An

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Nguyễn Bình An

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục...

Cáo Phó: Ông Cố Phaolô Nguyễn Tuấn Khanh

Cáo Phó: Ông Cố Phaolô Nguyễn Tuấn Khanh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu...

Cáo Phó: Ông Cố Phanxicô Xaviê Lê Thêm

Cáo Phó: Ông Cố Phanxicô Xaviê Lê Thêm

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục...

Cáo Phó: Ông Cố Giuse Phạm Văn Châu

Cáo Phó: Ông Cố Giuse Phạm Văn Châu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu...

Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thiếp

Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thiếp

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu...