Giờ Lễ Tại TTHH Măng Đen

Địa Chỉ

Đường:

Thành phố:

Phường/xã: Huyện Kon Plong
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Trần Văn Vũ
Giáo dân: 97
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Tại TTHH Măng Đen

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)

Ghi Chú
Hai 5h30 Linh Đài Đức Mẹ
10h00 Linh Đài Đức Mẹ
Ba 5h30 Linh Đài Đức Mẹ
10h00 Linh Đài Đức Mẹ
5h30 Linh Đài Đức Mẹ
10h00 Linh Đài Đức Mẹ
Năm 5h30 Linh Đài Đức Mẹ
10h00 Linh Đài Đức Mẹ
Sáu 5h30 Linh Đài Đức Mẹ
10h00 Linh Đài Đức Mẹ
Bảy 5h30 Linh Đài Đức Mẹ
10h00 Linh Đài Đức Mẹ
Chúa Nhật   5h30 Linh Đài Đức Mẹ
10h00 Linh Đài Đức Mẹ

* Ngoài ra, còn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hành hương.

WGPKT(06/11/2019) KONTUM