Giáo Xứ Ia Pia

Giáo Xứ Ia Pia

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Pia – H. Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Lại Văn VInh Giáo dân: 1250 Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Thanh Hà

Giáo Xứ Thanh Hà

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Dăng-H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Hoàng Văn Số Giáo dân: 2700 Giáo họ trực thuộc: 10 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Thanh Bình

Giáo Xứ Thanh Bình

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Bình GiáoTỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ Lễ Địa Điểm(Giáo Họ/ Nhà Thờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hoàng Yên

Giáo Xứ Hoàng Yên

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Phín – H. Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Nguyễn Xuân Hùng Giáo dân: 1880 Giáo họ trực thuộc: 8 họ và 3 làng Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đức Hưng

Giáo Xứ Đức Hưng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Thăng Hưng – H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tôma Auguttinô Trần Duy Linh Giáo dân: 1514 Giáo họ trực thuộc: 5 họ và 4 làng Thông…

Xem Thêm