Tổ Chức – Điều Hành

I. Tổ Chức

II. Các Ban Ngành, Đoàn Thể

1. Hạt Trưởng Các Hạt

2. Ban Mục Vụ

3. Toà Án Hôn Phối

4. Ban Giáo Lý Và Giáo Dục

5. Ban Giáo Sĩ Và Tu Sĩ

6. Ban Truyền Giáo, Văn Hóa Và Truyền Thông

7. Các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành

8. Ban Phát Triển

9. Ban Quản Lý Kinh Tế

10. Ban Xây Dựng