Tổ Chức – Điều Hành

I. Tổ Chức

II. Các Ban Ngành, Đoàn Thể

1. Hạt Trưởng

2. Ban Mục Vụ Thánh Hóa

6. Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

4. Các Ban Đào Tạo

5. Ban Giáo Sĩ Và Tu Sĩ

3. Toà Án Hôn Phối

7. Ban Giáo Dục, Văn Hóa, Truyền Thông Và Bác Ái

8. Các Đoàn Thể

9. Ban Phát Triển

10. Ban Kinh Tế

11. Ban Xây Dựng