Tổ Chức – Điều Hành

I. Tổ Chức

II. Các Ban Ngành, Đoàn Thể

1. Hạt Trưởng Các Hạt

2. Ban Mục Vụ

3. Toà Án Hôn Phối

4. Ban Giáo Lý Và Đào Tạo

5. Ban Giáo Sĩ Và Tu Sĩ

6. Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

7. Ban Giáo Dục, Văn Hóa, Truyền Thông Và Bác Ái

8. Các Đoàn Thể

9. Ban Phát Triển

10. Ban Kinh Tế

11. Ban Xây Dựng