Gia Đình Hiệp Thông

Gia Đình Hiệp Thông

GIA ĐÌNH HIỆP THÔNG Lm. Lê Văn La Vinh, OP HIỆP THÔNG là từ ngữ nhà đạo nhằm nói lên mối tương quan tích cực giữa một cá nhân với những người thân cận, với cộng đồng nhằm mang lại…

Xem Thêm