Giáo Xứ Đồng Sơn

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Tân An, Đăk Pơ
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Anrê Lê Thành Trung
Giáo dân: 2600
Giáo họ trực thuộc: 2

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Nt Chính  
Ba 4h45 Nt Chính  
     
4h45 Nt Chính  
     
Năm      
18h00 Nt Chính  
Sáu      
18h00 Nt Chính  
Bảy 4h45 Nt Chính  
     
Chúa Nhật
 
6h00 Nt Chính  
9h30 Nt Chính  
16h00 Gh Phêrô  
17h30 Gh Giuse  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(21/05/2021) KONTUM