Lễ Bổn Mạng Giáo xứ La Sơn 01/05/2021

Muôn đời ghi nhớ
Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn
cập nhật từ văn phòng Giáo xứ La Sơn.
Kon Tum ngày 01/05/2021
LMSơn (chỉnh sửaCập nhật 17/05/2021)

WGPKT(02/05/2021) KONTUM