29/07/2022 – Thứ Sáu XVII Thường Niên. Thánh Mác-ta

Thánh  nữ Mácta, lễ nhớ

BÀI ĐỌC I: Gr 26, 1-9

“Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: “Đây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền đàng đền thờ Chúa, và bảo mọi thành phố nước Giuđa đến thờ lạy trong đền thờ Chúa, hãy nói cho họ biết tất cả những lời Ta truyền cho ngươi nói với họ: ngươi chớ bớt một lời; may ra ai nấy nghe mà trở lại, và bỏ đàng tội lỗi của mình, mong Ta hối tiếc tai hoạ Ta định giáng xuống họ, vì sự gian ác họ ưa thích. Và ngươi hãy bảo họ rằng: Đây Chúa phán: Nếu các ngươi không nghe Ta để bước đi trong lề luật Ta đã ban cho các ngươi, để nghe lời các tiên tri tôi tớ Ta mà ban đêm Ta chỗi dậy và điều động sai đến các ngươi, và các ngươi không nghe, thì Ta sẽ để đền thờ này như Silô, sẽ khiến thành này bị hết thảy các dân trên địa cầu nguyền rủa”.

Các tư tế, các tiên tri, toàn dân đều nghe Giêrêmia nói những lời ấy trong đền thờ Chúa. Khi Giêrêmia nói hết những lời Chúa truyền cho ông nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri, và toàn dân bắt ông và nói rằng: “Ngươi phải chết! Tại sao ngươi nhân danh Thiên Chúa mà nói tiên tri rằng: ‘Đền thờ này sẽ như Silô, thành này sẽ hoang vu không ai cư ngụ’?” Và toàn dân tập họp phản đối Giêrêmia trong đền thờ Chúa.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 11, 19-27

“Con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Lc 10, 38-42

“Martha đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

 

“Nếu Đức Kitô ở trong anh chị em
thì dầu thân xác anh chị em có phải chết vì tội đã phạm,
thần khí cũng ban cho anh chị em được sống”

   Nội dung này đã trở thành lời giới thiệu cho bài Tin Mừng: Đức Kitô, Lời Hằng Sống cùa Cha đã làm cho Lazarô chết 4 ngày sống lại.

   Trình thuật này cho ta 2 điểm suy nghĩ:

   A/ Quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa nơi đức Giêsu. Loài người cho đến tận thế không ai làm chủ sự sống. Vua chúa quan quyền đều sẽ chết… Có 1 giai thoại về vua Henry VIII của nước Anh, vùng vẫy một thời, chống cả Giáo Hội… thế mà gần giờ ra đi, đã gọi quan ngự y tới: “Khanh có thể cho ta một điều” – “Bẩm mạng con cũng xin dâng Ngài” – “Ta không cần cái đó… nhưng ngươi có thể kéo dài đời ta 10 phút để ta sắp xếp việc riêng” – “Bẩm thần xin bó tay. Chúa gọi thì Hoàng Thượng phải đi thôi”… Vậy mà có một người dám xưng mình: “Ta là Sự sống lại và là Sự sống”. Phép lạ Cho Lazarô sống lại chứng minh Quyền Năng Chúa, củng cố niềm tin cho các môn đệ.

   B/ Lòng tin Sắt Son cùa chị em Matta và Maria.

   Dù đau đớn mất em… nhưng không mất niềm tin: “Vâng con vẫn tin Thầy là Đấng phải đến thế gian”.

   Niềm Tin mạnh mẽ chị em bà Matta và Maria có được là nhờ đã thân thương đón Chúa vào nhà và ân cần phục vụ Chúa cùng lắng nghe Lời Chúa: “Em con đã chọn phần tốt nhất mà không ai có thể lấy đi”.

    Lạy Chúa Giêsu là Sự sống và là Sự sống lại của chúng con. Xin cho chúng con bắt chước gia đình bà Matta thân thương đón Chúa vào nhà và hết tình phụng sự Chúa. Amen. 

WGPKT(24/07/2022) KONTUM