Các Thành Phần Dân Chúa Chúc Mừng Năm mới – Xuân Canh Tý 2020

WGPKT(18/01/2020) KONTUM