Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C

WGPKT(17/08/2019) KONTUM