Lời Chúa Trong Tuần IV Mùa Thường Niên – Năm A

30.01.2023 – Thứ Hai Tuần IV Thường Niên Năm A

31.01.2023 – Thứ Ba Tuần IV Thường Niên Năm A – Thánh Gioan Don Bosco

01.02.2023 – Thứ Tư Tuần IV Thường Niên Năm A

02.02.2023 – Thứ Năm Tuần IV Thường Niên Năm A – Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến)

03.02.2023 – Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên Năm A

04.02.2023 – Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên Năm A

WGPKT(06/01/2023) KONTUM