Vui Mừng Đợi Trông(11.8.2019 – Chúa Nhật 19 TN, Năm C)

Vui mừng đợi trông chính là chủ đề chính của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, các bài đọc nhắc lại tính duy nhất của đức cậy trông lấy Thiên Chúa làm đối tượng thỏa mãn mọi ước vọng con người.  Bài đọc 1 (Kn 18,6-9): “Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy, như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù” (câu 7).  Bài đọc 2 (Dt 11,1-2. 8-19), Thư Do thái nói đến niềm tin và hy vọng của tổ phụ Ápraham và bài Tin Mừng Luca nói đến việc thắt lưng và chong đèn của người đầy tớ chờ đợi chủ đi ăn tiệc cưới về. 

Các bài đọc nói đến những biến cố quá khứ như nhắc cho người tín hữu biết họ đang sống thời điểm lắng nghe Lời Chúa và chờ đợi Chúa đến: niềm vui của dân Do thái trong đêm giải phóng, niềm tin giúp ông Ápraham vượt qua mọi thử thách, sự tỉnh thức của người môn đệ khi phục vụ Nườc Trời.  Tất cả cấu tạo nên nơi người nghe một niềm hy vọng được đổi mới dựa vào những biến cố cứu độ.  “Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (Lc 12, 33).

Các bài đọc nầy nói với người tín hữu công giáo, họ là những người thừa tự ân huệ lễ Vượt Qua, họ là con cháu của tổ phụ Ápraham, là những người đầy tớ tỉnh thức đợi chủ về bằng “tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến”.  Hạnh phúc cho đầy tớ khi chủ về còn thấy tỉnh thức, chủ sẽ ký thác cho người đó quản lý công việc nhà mình.  Giáo hội của Chúa Kitô là dân tộc sống kỷ niệm những biến cố ơn cứu độ, là dân tỉnh thức, là đầy tớ canh phòng và tuân giữ Lời Thiên Chúa.  Có thể nói rằng Giáo hội luôn sống trong Mùa Vọng. 

Một mẫu gương sống đức tin được nhắc lại cho chúng ta trong phụng vụ hôm nay: Tổ phụ Ápraham, cha của những kẻ tin, ông được kêu gọi vào lúc tuổi xế chiều để đi đến một nơi bất định, ông ra đi mà không biết mình đi về đâu; có con thừa tự lúc đã gần trăm tuổi; hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa, ông dâng hiến con độc nhất là Ixaác làm lễ tế, cuộc đời của Ápraham là tuyệt đối tin tưởng vào lời Thiên Chúa hứa.

Nhờ tin mà cụ già Ápraham đã trở thành cha của một dân tộc vĩ đại, được nhận đất hứa làm gia nghiệp; nhờ tin mà bà Sara, vợ ông, đã trở thành người mẹ vào lúc tuổi đã hết thời sinh nở.  Cũng vậy nhờ tin mà người Kitô hữu được Nước Trời làm gia nghiệp: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta trông thấy” (Dt 11,1).  Người lương dân chỉ có niềm hy vọng trần thế mà không có đức cậy trông.  Niềm hy vọng trần thế thì chấm dứt nơi trần gian, đức cậy trông đưa người tín hữu đi vào sự sống đời đời với Thiên Chúa.  Đức cậy trông được ban cho người tín hữu ngày chịu phép Rửa tội, họ trông cậy sau cuộc sống trần gian nầy được gặp gỡ và sống với Thiên Chúa, họ lấy chính Thiên Chúa làm đối tượng cho đức cậy trông.

Tuy nhiên sự chờ đợi của Dân Thiên Chúa không phải là thụ động khoanh tay chờ sung rụng, nhưng là tích cực chờ đợi trong hoạt động, sống đức cậy trông với hy vọng được Thiên Chúa viếng thăm và cứu thoát, chờ đợi trong chu tất bổn phận xây dựng xã hội trần thế, trong năng động lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.  Nghĩa là người tín hữu chuyển biến đức tin trong tâm hồn thành việc làm đức ái trong hoạt động xã hội.  Hành động bác ái phát biểu ra bên ngoài điều đức tin xác tín.

Tin Thiên Chúa chân thật, và sống chân thành trong lời ăn tiếng nói, là hai điều cần  đi đôi với nhau; cũng như tin Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương tha nhân là điều phù hợp với đạo lý của Chúa dạy.  Đó là tư cách của người đầy tớ khôn ngoan và trung thành: chong đèn, tỉnh thức chờ đợi chủ trở về. 

Đức tin và đức cậy trông song hành nhau, có đức tin thì mới cậy trông, tin Thiên Chúa toàn năng mới hy vọng sự cứu giúp đến từ Thiên Chúa.  Cũng như đức tin cần được biểu lộ ra bên ngoài bằng đức ái.  Sự liên kết giữa ba nhân đức nầy làm nên cột trụ đời sống tâm linh nơi người tín hữu.  Cả ba nhân đức Tin – Cậy – Mến được gọi là ba nhân đức đối thần, tức là các nhân đức phụng thờ đối với Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa ban tặng để tin cậy mến Thiên Chúa, cho nên chỉ có người Kitô hữu mới sở hữu đức tin, đức cậy và đức mến theo nghĩa chặt của từ ngữ.

Lạy Chúa Giêsu, băng qua những thử thách và hoàn cảnh đen tối trong gia đình, trong cuộc sống, xin cho con đừng bao giờ mất niềm hy vọng sống lại, vì đêm có dài thì hừng đông có lúc vụt sáng, xin cho con luôn tỉnh thức tìm kiếm Nước Trời. Amen

Louis Nguyễn Quang Vinh
Linh mục Đức An Kontum