Mở Đạo Kon Tum

P.Ban và S.Thiệt
WGPKT(25/08/2021) KONTUM