Bài Giảng Của Cha Nicola Vũ Ngọc Hải Trong Thánh Lễ An Táng Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phục

WGPKT(01/01/2020) KONTUM