Lời Cảm Tạ Của Cha Giám Tỉnh Dòng Phanxico Và Nghi Thức Tiễn Biệt Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phục

WGPKT(01/01/2020) KONTUM