ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm Chia Sẻ Về “60 NĂM HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM”

Truyền thông HĐGMVN


WGPKT(17/10/2020) KONTUM