Mừng Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, 10/12/2021 Do Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị, Chủ Sự

WGPKT(11/12/2021) KONTUM