Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá, Giáo Xứ Võ Lâm (19/04/2019)

GPKONTUM(19/04/2019) KONTUM