Người Giáo Dân Của Thiên Niên Kỷ Mới: Hiệp Hành Thỉnh Ý – Nứt Bầu & Rách Áo

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min) Tiến sĩ Mục vụ
Nguồn: tgpsaigon.net (16.5.2022)
WGPKT(18/05/2022) KONTUM