Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Paul Léon Seitz (Đức Cha Phao-lô Kim) (24/02/2019)

GPKONTUM(24/02/2019) KONTUM