Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Đăk Tân (21/02/2019)

GPKONTUM(21/02/2019) KONTUM