Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Giáo Lý Và Kỷ Niệm ” Đệ Nhất Chu Niên” Cung Hiến Nhà Thờ Plei Jơ Drập 27/06/2020

WGPKT(30/06/2020) KONTUM