Tin Vui Lớn Giáo hội Việt Nam 2020, Đặc Biệt Có Thêm 1 Chủng Viện Mới

Nguồn: youtube: Cong Giao Sharing

WGPKT(05/02/2020) KONTUM