Trực tiếp: La Vang 2019 – Rước Kiệu Và Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Nguồn: tgphue

WGPKT(15/08/2019) KONTUM