Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ H’Bông

Văn Phòng TGM kính chuyển đến quý Cha thiệp mời khánh thành Nhà thờ và Thêm Sức tại Giáo xứ H’Bông, Giáo hạt Chư Sê, Giáo phận Kon Tum.

 

Vp TGM

WGPKT(05/06/2024) KONTUM