Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái Cơ Cấu Giáo Xứ Để Loan Báo Tin Mừng

WHĐ (16.10.2020) – Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội Nghị Thường Niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ – Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Truyền thông HĐGMVN

WGPKT(16/10/2020) KONTUM