Nguyễn Do Với Tây Nguyên

Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

WGPKT(08/02/2023) KONTUM