Tháng Ngoại Thường Truyền Giáo (10/2019) P3

WGPKT(05/10/2019) KONTUM