Chương Trình Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen 9-10/12/2019

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Gia Đình Giáo Phận Chương trình và Bảng phân công Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen. (từ thứ Hai, ngày 09.12 đến thứ Ba, ngày 10.12.2019)

WGPKT(26/11/2019) KONTUM